18/10/2023

Cà Mau giảm thiểu túi ni lông trong sản xuất và tiêu dùng

UBND tỉnh Cà Mau vừa ban hành Kế hoạch số 169/KH-UBND thực hiện Chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững năm 2023, nhằm giảm thiểu túi ni lông.

Theo kế hoạch này, tỉnh Cà Mau sẽ hỗ trợ doanh nghiệp và người tiêu dùng áp dụng các giải pháp, phương thức đổi mới sáng tạo trong sản xuất kinh doanh, liên kết bền vững để sử dụng có hiệu quả tài nguyên, nhiên liệu, nguyên vật liệu, giảm thiểu phát sinh chất thải, thúc đẩy nền kinh tế tuần hoàn và phát triển bền vững; các hoạt động sản xuất và tiêu dùng bền vững được triển khai đồng bộ, bền vững; đẩy mạnh sản xuất, tiêu dùng nội địa, các hoạt động xuất nhập khẩu, tạo việc làm ổn định và việc làm xanh, thúc đẩy lối sống bền vững, nâng cao chất lượng đời sống người dân, góp phần phát triển nền kinh tế tuần hoàn trên địa bàn tỉnh; .

Thúc đẩy sản xuất và tiêu dùng bền vững theo hướng tiếp cận vòng đời sản phẩm, đẩy mạnh liên kết trong các khâu từ khai thác tài nguyên, nhiên liệu, nguyên vật liệu đến sản xuất, phân phối, tiêu dùng và thải bỏ, chú trọng sửa chữa, bảo dưỡng và bảo trì, tái sử dụng và tái chế trong các công đoạn của vòng đời sản phẩm; coi trọng đổi mới, sáng tạo, ứng dụng công nghệ thân thiện môi trường, cải tiến thiết bị, quy trình quản lý nhằm cải thiện, nâng cao vị thế và năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp thân thiện môi trường. Nâng cao nhận thức, tăng cường trách nhiệm xã hội của cộng đồng, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân về sản xuất và tiêu dùng bền vững; huy động sự tham gia, đóng góp của mọi thành phần trong xã hội. Trong đó, doanh nghiệp và người tiêu dùng đóng vai trò trung tâm.

6 mục tiêu

Tỉnh Cà Mau phấn đấu 60% các doanh nghiệp, cơ sở trong khu, cụm công nghiệp, làng nghề được phổ biến, nâng cao nhận thức về sản xuất và tiêu dùng bền vững. 50% các siêu thị, trung tâm thương mại không sử dụng túi ni lông khó phân hủy; chuyển đổi sử dụng các sản phẩm bao bì thân thiện với môi trường thay thế dần cho các sản phẩm bao bì nhựa dùng một lần, khó phân hủy.

Cà Mau dự kiến tổ chức 02 – 03 cuộc tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức về lối sống, tiêu dùng bền vững; Phổ biến, nhân rộng các mô hình về sản xuất sạch hơn, các mô hình về sản xuất và tiêu dùng bền vững.

Xây dựng, thúc đẩy phát triển chuỗi cung ứng bền vững; khuyến khích phân phối các sản phẩm thân thiện môi trường, được dán nhãn sinh thái tại các siêu thị, trung tâm thương mại là mục tiêu của Cà Mau trong sản xuất và tiêu dùng bền vững. Cà Mau cũng khuyến khích lồng ghép nội dung về sản xuất và tiêu dùng bền vững trong chương trình đào tạo, giảng dạy tại các câp đào tạo.

Siêu thị Co.opmart Cà Mau khuyến khích người tiêu dùng sử dụng túi thân thiện với môi trường (Ảnh: Cổng TTĐT Cà Mau)

Nhiệm vụ trọng tâm

Nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu được tỉnh Cà Mau xác định là thúc đẩy sản xuất các sản phẩm thân thiện môi trường, áp dụng mô hình, liên kết bền vững theo chuỗi vòng đời bền vững.

Cụ thể, tỉnh sẽ hỗ trợ doanh nghiệp phát triển mạng lưới liên kết bền vững theo chuỗi vòng đời sản phẩm; nhân rộng các mô hình đổi mới sinh thái trong các ngành nghề chế biến thực phẩm, nước giải khát, bao bì… Hướng dẫn kỹ thuật về quản lý tốt vòng đời sản phẩm, các sản phẩm hóa chất theo các cam kết và thông lệ quốc tế; tạo điều kiện để các chủ thể sản xuất các sản phẩm OCOP phát triển ổn định, bền vững.

Các Sở, ngành Cà Mau sẽ hỗ trợ phổ biến và nhân rộng các mô hình về giảm thiểu, thu hồi, thu gom, tái sử dụng, tái chế chất thải, các mô hình kinh tế tuần hoàn tài nguyên, nhiên liệu, nguyên vật liệu trong hoạt động sản xuất và tiêu dùng; Hỗ trợ kỹ thuật đánh giá sản xuất sạch hơn cho các cơ sở sản xuất công nghiệp, kinh doanh thương mại, dịch vụ trong lĩnh vực công thương, công nghiệp nông thôn.

Tỉnh cũng sẽ xây dựng, ứng dụng, phổ biến công cụ hỗ trợ quản lý để áp dụng sản xuất sạch hơn cho các doanh nghiệp sản xuất và phân phối. Phát triển hệ thống phân phối bền vững cũng là nhiệm vụ được tỉnh Cà Mau chú trọng.

Theo đó, tỉnh chú trọng xây dựng và phát triển mạng lưới liên kết hợp tác bền vững giữa cơ sở phân phối bán lẻ với các nhà cung ứng về sản phẩm thân thiện với môi trường. Cung câp thông tin, hướng dẫn người tiêu dùng về các sản phẩm được dán nhãn sinh thái, thân thiện với môi trường.

Trong đó, Sở TN&MT được UBND tỉnh Cà Mau giao nhiệm vụ: Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương phổ biến, hướng dẫn, tuyên truyền, yêu cầu phân loại, thu gom, tái sử dụng, tái chế các loại chất thải phù hợp với tổ chức, người dân, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất… Xây dựng mô hình phân loại, thu gom, tái sử dụng, tái chế các loại chất thải phù hợp với điều kiện của địa phương. Hướng dẫn, khuyến cáo các hộ nuôi tôm thâm canh, siêu thâm canh thực hiện các quy định về bảo vệ môi trường, xử lý chất thải.

(Theo Bộ Tài nguyên và Môi trường)

Bài viết liên quan