Phóng viên (PV): Ngành da giày trong năm 2023 đạt được những kết quả gì, thưa bà?