Ngày 16-10, tại TP HCM, đoàn cán bộ khảo sát thực tế nhóm 3 – Ban Chỉ đạo tổng kết Trung ương (lĩnh vực văn hóa – xã hội và con người) làm việc với Thành ủy TP HCM. Dự và chủ trì buổi làm việc có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà.

Tiếp thu có chọn lọc

Báo cáo tại buổi làm việc, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP HCM Phạm Đức Hải cho biết văn kiện các kỳ Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố từ năm 1986 đến nay cho thấy phương thức lãnh đạo của Thành ủy TP HCM về xây dựng, phát triển văn hóa và xây dựng con người thành phố luôn chú trọng giữ gìn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, hệ giá trị văn hóa gia đình và các chuẩn mực con người Việt Nam. Cùng với đó, tiếp thu có chọn lọc văn hóa các nước trên thế giới phù hợp với truyền thống văn hóa dân tộc.

Chính những yếu tố ấy đã tạo nên văn hóa, con người TP HCM đoàn kết, dũng cảm, năng động, sáng tạo, nhân ái, nghĩa tình, dám đi đầu, chấp nhận thử thách. Từ đó, góp phần tạo động lực cho sự phát triển toàn diện về kinh tế – xã hội của TP HCM, là địa phương đi đầu của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và cả nước.

Về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, ông Phạm Đức Hải cho biết TP HCM tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền các Nghị quyết của Đảng về văn hóa – văn nghệ. Qua đó, nâng cao nhận thức trong hệ thống chính trị, cán bộ, đảng viên và trong nhân dân, tạo sự đồng bộ và hiệu quả trong tổ chức thực hiện.

Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP HCM nhấn mạnh nhiệm vụ xây dựng TP HCM trở thành một không gian văn hóa Hồ Chí Minh, nơi tư tưởng, đạo đức, phong cách và sự nghiệp Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn hiện hữu thường xuyên trở thành tài sản tinh thần, giá trị văn hóa đặc trưng của người dân, cán bộ, đảng viên của TP HCM. Đồng thời, khơi dậy khát vọng và sức sáng tạo của nhân dân TP HCM, phát huy tối đa nhân tố con người, coi con người là trung tâm, chủ thể, nguồn lực quan trọng nhất và là mục tiêu phát triển.

Động lực để TP HCM phát triển toàn diện - Ảnh 2.
Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu tại buổi làm việc

Tối ưu các nguồn lực văn hóa

Tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đánh giá báo cáo của TP HCM đã bám sát hướng dẫn của Trung ương. Tuy nhiên, ông Trần Hồng Hà băn khoăn là cách thức thực hiện như thế nào để việc tổng kết được tốt hơn. Ông mong muốn cùng thành phố làm rõ hơn nội dung, yêu cầu đợt tổng kết lần này. Cụ thể, từ thực tiễn đổi mới với các vấn đề như xã hội, văn hóa, giáo dục, phát triển con người… để làm tăng thêm chất lượng trong báo cáo.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên mong muốn ngoài việc tổng kết, các đại biểu còn nghiên cứu để tìm ra những giá trị, hệ giá trị suốt chặng đường Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố đã đi.

Theo Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên, TP HCM không chỉ hội tụ văn hóa của 54 dân tộc anh em mà còn là nơi giao hòa sắc thái văn hóa của nhiều quốc gia trên thế giới. Đây là một trung tâm kinh tế, văn hóa đặc trưng và có truyền thống đoàn kết, nhân ái, nghĩa khí, hào sảng, năng động, sáng tạo được hình thành hàng trăm năm qua.

Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP HCM luôn nhận thức sâu sắc vai trò, vị trí và tầm quan trọng của xây dựng và phát triển văn hóa – xã hội với mục tiêu phát triển văn hóa – xã hội đồng bộ như phát triển kinh tế; luôn bám sát định hướng xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, thích ứng với bối cảnh kinh tế thị trường hội nhập quốc tế.

Theo ông Nguyễn Văn Nên, thành tựu trong 40 năm qua không thể kể hết nhưng nổi bật là lĩnh vực giáo dục – đào tạo, khoa học – công nghệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội, môi trường, an ninh xã hội. “Chúng ta phải tiếp nối, giữ gìn và phát huy. Bên cạnh đó, tiếp tục khai thác mạnh mẽ các nguồn lực văn hóa để tạo thành sức mạnh nội sinh, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” – Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh.

Bí thư Thành ủy TP HCM cũng cho biết thực tiễn tại TP HCM vô cùng phong phú, đa dạng. Đã có nhiều cuộc tổng kết các nghị quyết của Trung ương nhưng vẫn chưa thể nêu hết được bởi thực tiễn đó còn được thể hiện qua tổng kết chuyên đề, sách vở và các bài viết của nhiều nhà lãnh đạo, nhà nghiên cứu, nhà phê bình văn học – nghệ thuật viết về TP HCM. Theo Bí thư Thành ủy TP HCM, đây là cả một kho tàng cần tìm đọc, nghiên cứu thêm để tìm ra hệ giá trị trong lĩnh vực văn hóa suốt chặng đường Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP HCM đã thực hiện 40 năm qua và cả trước đó.

Cần thêm giải pháp đột phá

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa nhận xét trong báo cáo và qua phát biểu của các đại biểu, sự phát triển nhận thức của Đảng bộ thành phố về phát triển văn hóa – xã hội và xây dựng con người Việt Nam trong sự nghiệp đổi mới từ năm 1986 đến nay, đặc biệt là trong 10 năm gần đây, đã được làm rõ thêm.

Theo ông Nguyễn Trọng Nghĩa, cần tiếp tục quán triệt và cùng nhau suy nghĩ, tìm tòi, đề xuất hiến kế những giải pháp mang tính đột phá, sáng tạo cao để phát triển văn hóa – xã hội, xây dựng con người TP HCM nói riêng và của cả nước nói chung.

Theo Nguoilaodong