15/08/2022

Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 2- Hiệp hội nhà sản xuất sản phẩm thân thiện môi trường Việt Nam

Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 2, năm 2022 của Hiệp hội nhà sản xuất sản phẩm thân thiện môi trường Việt Nam đã bầu ra 5 thành viên vào Ban Chấp hành, 3 thành viên vào Ban Thường trực Hiệp hội khóa 1, nhiệm kỳ 2022-2027. Tại đây, các thành viên của Hiệp hội đã chia sẽ kinh nghiệm trong quá trình kinh doanh, sản xuất gắn với bảo vệ môi trường.

EPMA

Bài viết liên quan